Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní pomínky

Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VAHETA s.r.o., Doliny 157, 390 02 Tábor-Čekanice,IČO: 26154333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7134 , (dále jen „prodávající resp. podnikatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran prodávajícího ,kupujícího a konenčným spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.vaheta.cz/.

Vztahy blíže neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (Zákon č.89/2012 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších novel.

Kupujícím může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.
Kupujícím – podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Kupujícím – spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou ve fázi vložení zboží do tzv. košíku uvedeny mj. včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti podobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.
           Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží vč. specifikací do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
           Odesláním objednávky kupující dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. K platnosti objednávky podané elektronicky je zapotřebí řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
           Objednávky se zpravidla provádí elektronicky přímo z e-shopu na webu prodávajícího, avšak ve výjmečných případech rovněž ústně (osobně či telefonicky) a nebo písemně (e-mailem, poštou), s využitím konkrétní nabídky dodavatele nebo bez ní. Takováto objednávka (ústní nebo písemná) musí obsahovat následující údaje:

          -   obchodní údaje kupujícího – jméno příjmení, fakturační adresu
          -   místo dodání produktu (dodání zboží, provedení služeb)
          -   jméno oprávněného zástupce odběratele (v případě osobního odběru zboží nebo služby)
          -   název produktu
          -   požadované množství
          -   sjednanou speciální cenu (nebo slevu) – pokud byla při předchozím jednání dohodnuta
          -   způsob odběru zboží nebo služby (osobní odběr, doprava zboží přepravní službou, předání zboží při instalaci servisním technikem...)

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:
            - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
            - zboží je po delší dobu nedostupné

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
             Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě, že by byl zákazník krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.
 

Dodací podmínky a náklady na dodání 

Dodací lhůta se zpravidla pohybuje od 1 do 8 týdnů, v závislosti na struktuře a rozsahu objednávky
  Prodávající je však oprávněn dodat zboží před termínem uvedeným v přijetí objednávky a kupující je povinen takovéto zboží převzít. O této skutečnosti informuje prodávající kupujícího.
                 
Prodávající je oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách. O této skutečnosti informuje prodávající kupujícího. Chybějící nebo vadné zboží v některé z částečných dodávek neopravňuje kupujícího jednostranně ukončit smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných dodávek zboží.

Dopravu zboží na místo určené v potvrzení objednávky zajišťuje prodávající vlastním rozvozem, zásilkovou službou nebo poštou.

Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo doporučit kupujícímu uvedení dodaného zboží do provozu servisním pracovníkem. Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hradí zákazník. Prodávající - v případě odmítnutí je kupujícímu oprávněn neuznat záruku na případné vady způsobené chybnou instalací nebo obsluhou zboží.

 

Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webových stránkách a stanoví se v této výši:

  • Doručení PPL - Dobírkou - od 180 Kč s DPH
  • Doručení PPL - Platba na účet předem - od 120 Kč s DPH
  • Osobní odběr Tábor po domluvě - Hotově – ZDARMA
  • Osobní odběr Tábor po domluvě - Platba na účet předem – ZDARMA.

Přesnou výši poštovného si zákazník může ověřit v položce "poštovné a balné" v posledním kroku před odesláním objednávky, stejně tak jako informaci o atypickém (individuálním) poštovném. 

U rozměrnějších výrobků je někdy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou.

  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
          Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
           V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
           Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
           Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
           Bezdůvodné nepřevzetí zboží či díla zákazníkem do 20 dnů ode dne, kdy  umožní zákazníkovi zboží či dílo odpovídající ujednání obchodní smlouvy převzít, zakládá nárok společnosti VAHETA na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží či díla sjednané obchodní smlouvou a povinnost zákazníka tuto smluvní pokutu zaplatit. Vedle smluvní pokuty si zákazník a společnost VAHETA sjednávají úschovné za úschovu nepřevzatého zboží či díla zákazníkem u společnosti VAHETA ve výši 1 % z celkové ceny zboží či díla za každý den prodlení s převzetím nad rámec prvních 20 dnů podle předchozí věty. Po uplynutí 100 dnů úschovy zboží či díla je společnost VAHETA oprávněna uspokojit svou pohledávku z úschovy prodejem uschovaného zboží či díla. Za bezdůvodné nepřevzetí se nepovažuje nepřevzetí zboží či díla pro výskyt překážky převzetí na straně společnosti VAHETA. Nárok na smluvní pokutu i úschovné uplatní společnost VAHETA vystavením daňového dokladu. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a úschovné není dotčen nárok společnosti VAHETA na zaplacení kupní ceny zboží či ceny díla.


Cena a platební podmínky

          Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží.

            Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.

             Kupující může cenu dodávky uhradit:

  • a) v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy,
  • b) v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku,
  • c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: č.ú. 6673955001/5500

           V případě, že kupující zvolí platbu bezhotovostním převodem, je před dodáním zboží povinen zaplatit zálohovou fakturu či jinou výzvu k platbě, kterou mu prodávající zašle neprodleně po přijetí jeho objednávky. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za zboží na účet prodávajícího, nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího, nebo řidiči, který dodá zboží do místa jeho fyzického převzetí kupujícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného uhrazení celé kupní ceny zboží, vyjádřené prodávajícím.

        Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

           Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.

    Ceny uvedené v ceníku nebo katalogu mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců nebo v důsledku změny kurzu Kč/EUR. Platná cena zboží je vždy uvedena v potvrzení objednávky.

           Všechny ceny v katalogu i v dalších materiálech jsou uvedeny v českých korunách, bez DPH. U zboží z dovozu je případné clo obsaženo v ceně.

           U některého zboží může být samostatně účtován Poplatek za historická elektrozařízení (PHE), dle podmínek jednotlivých výrobců.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů odpřevzetí zboží. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

           V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
           V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který zákazník uvede a za podmínky, že s touto formou vrácení souhlasí a nebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

 -   Nesmí být použité.

       -   Musí být nepoškozené.

       -   Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu a návodu atd.) s originálem dokladu o koupi a v originálním, rovněž nepoškozeném, balení (obalu).


             Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám
             Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
h) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníkem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 Reklamační podmínky

         Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
        Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.
        Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
        Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt.
        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

Práva z vadného plnění
        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv zvadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce

Právo zvad nelze uplatnit vtěchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu vsouladu sustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

· zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

· zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

· zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

· zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

             Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
               Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).
              Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
              Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
              Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
             Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
             Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
             Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podlenásledujícího odstavce.
            Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
             Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 Záruční podmínky           

U dodávek přístrojů prodávající zpravidla vystaví řádný záruční list, ve kterém jsou uvedeny   podmínky uznání záruky a dále druh a výrobní číslo přístroje, datum předání a délka záruční doby. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že s dodávkou jakéhokoli zboží nebyl dodán řádně vyplněný záruční list, nevztahuje se na dané zboží záruka za jakost. V případě rozporu mezi vystaveným záručním listem a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami mají tyto Všeobecné obchodní podmínky vždy přednost.
            Záruka se vztahuje výlučně na bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby: - chybou výroby - vadou materiálu - montáží či instalací Prodávajícím
           Délka záruky je uvedena v záručním listu, který je zpravidla součástí návodu k použití.
           Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění reklamované vady.
           Záruka se nevztahuje na vady způsobené: - mechanickým, tepelným nebo elektrickým poškozením - používáním výrobku v rozporu s návodem k použití - nesprávnou přepravou nebo skladováním - zásahem nepovolané osoby - neodvratnou událostí (živelné pohromy a pod.)
          Záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho součástí způsobené běžným užíváním a na vady, kvůli kterým byla sjednána nižší cena zboží.
          Záruka nebude uznána, jestliže Kupující nepředloží řádně vystavený záruční list ve smyslu odstavce 8.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
           Záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné uživatelské údržby v souladu s návodem k použití. Záruka rovněž zaniká, jestliže do výrobku zasáhne jakýmkoliv způsobem nepovolaná osoba. Záruka podle tohoto odstavce zaniká zpětně ke dni převzetí zboží.
           Pro provedení bezplatné záruční opravy je Kupující povinen výrobek doručit Prodávajícímu způsobem zajišťujícím bezpečnou přepravu daného výrobku (nejlépe v originálním obalu) a včetně následující dokumentace: - písemné objednávky záručního servisního zásahu s popisem závady a údaji o Kupujícím (název, adresa, IČ, kontaktní osoba a spojení) - kopie záručního listu - Protokol o dekontaminaci (bližší informace v bodu 9.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek) Kupující tímto výslovně bere na vědomí, že v případě nesplnění těchto podmínek nelze záruční opravu bezplatně realizovat a Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v této souvislosti Kupujícímu.
            Při neoprávněném uplatnění záruky, zejména v případě, kdy je neoprávněně reklamována špatná funkčnost zařízení a nezávislé měření prokáže, že zařízení splňuje deklarovaná technická data, si Prodávající vyhrazuje právo požadovat od Kupujícího náhradu vzniklé újmy. Pro tento účel je Prodávající oprávněn zboží zadržet, popř. jeho hodnotu jednostranně započíst proti pohledávce na náhradu újmy.
                  Pokud bude dodané zboží vadné a vada bude odstranitelná, má Kupující právo na odstranění vady anebo  na přiměřenou slevu z ceny. Ustanovení § 2107 (1) občanského zákoníku se nepoužije. Kupující nemůže požadovat slevu z ceny, pokud Prodávající je připraven takovou vadu odstranit,  po řádném a včasném uplatnění záruky ze strany Kupujícího začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady, v takové činnosti řádně pokračuje a  v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
                 Pokud bude dodané zboží vadné a vada bude neodstranitelná, má Kupující právo na odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo  odstoupit od Smlouvy. Ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Servis
           Na dodané přístroje zajišťuje prodávající záruční i pozáruční servis. Místem provedení servisního zásahu je Tábor. Při požadavku na servisní zásah v sídle kupujícího je vždy účtováno cestovné servisního technika :

Servisní zásah: 550,-Kč/hod – 1 technik

Čas strávený na cestě: 300,-Kč/hod – 1 technik
Doprava: 10,-Kč/km
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
             Prodávající nebude účtovat cestovné servisního technika u záručního servisu, pokud se bude jednat o zařízení, jehož transport do servisního střediska by byl obtížně realizovatelný. V případě pozáručního servisu je vedle cestovného dále účtován spotřebovaný materiál, náhradní díly a práce servisního technika ve výši dle aktuálního sazebníku . Ceny uvedené v sazebníku platí v případě, že se jedná o servis zařízení zakoupeného u prodávajícího, nebo v případě, že je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena smlouva o  poskytování servisních prací. V ostatních případech jsou ceny stanoveny individuálně na základě poptávky kupujícího.

            Prodávající zajistí náhradní díly na dodané zboží minimálně po dobu, kdy budou ještě k dispozici u výrobce zařízení.

¨            U pozáručního servisu je nejprve provedena diagnostika závady a zákazník je seznámen s předpokládaným rozsahem a cenou opravy. Pokud oprava není následně zákazníkem potvrzena, je za diagnostiku účtován poplatek ve výši 300,-Kč bez DPH 21%.

               

Ochrana osobních údajů

               Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

Mimisoudní řešení spotřebitelského sporu  

         Vážený zákazníku, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@vaheta.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
          Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.            Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu: adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Závěrečné ustanovení

             Práva a povinnosti vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí českým právním řádem. Veškeré spory na základě Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v jejich souvislosti budou rozhodovány soudy České republiky s tím, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud, v jehož obvodu má prodávající sídlo v době zahájení příslušného soudního řízení.

              Bude-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým (nicotným) nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost (nicotnost) či nevymahatelnost celé Smlouvy nebo celých těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky vykládány tak, jako by neobsahovaly jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá (nicotná) nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek.

          Jakákoliv nečinnost na straně prodávajícího, odepření výkonu práva, či prodlení s jeho výkonem nebo uplatněním oprávnění či nároku podle Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude považováno za vzdání se takovéhoto práva ze strany prodávajícího.

          Práva zákazníka vzniklá ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

          Pokud tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, Smlouva uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny pouze písemně a se souhlasem obou stran. Za písemnou formu je považována i výměna e-mailových zpráv. Prodávající může namítnout neplatnost uzavřené kupní smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

           Pro vyloučení pochybností smluvní strany Smlouvy výslovně stvrzují, že jsou podnikateli a že Smlouvu uzavírají při svém podnikání, a proto se na tuto Smlouvu (včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek) neuplatní ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo výkladu k tíži toho, kdo použil jako první výraz umožňující různý výklad) a § 1799 a § 1800 občanského zákoníku (doložky v adhezních smlouvách).

           Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.vaheta.cz.

           Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. května 2017.